Memmories

Oct 30, 2017 · by Boss Nakarin

เป็นเพลงสากลที่เขียนก่อนจบมหาวิทยาลัยเกี่ยวเรื่องราวความทรงจำที่มีร่วมกับเพื่อนในระยะเวลา 4 ปี มาใส่ในเนื้อเพลงว่า บางเรื่องราวมันจะไม่มีอีกแล้วนะ จะไม่มีเรียนในห้องเรียนอีกแล้วนะจะไม่มีนั่งคุยเล่นกันเป็นชั่วโมงแล้วนะ เรื่องราวและความรู้สึกจะทั้งหมดจะถูกใส่มาอยู่ในเพลงนี้

Your Comments

Comment from us

Boxx Music · Comments from