Ain’t My King

Dec 25, 2020 · by proudsiraya

เพลงเกี่ยวกับการที่คนรักเห็นเราเป็นเพียงของเล่น เป็นคนรับใช้ ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยกันก็ไม่มีอะไรดีขึ้น สุดท้ายตัวเราเองอยากออกไปจากชีวิตเขา “’cause you ain’t my king.”

Scroll to Top