Choice of love

May 20, 2022 · by Polly in the bed

เป็นเพลงสากลที่กล่าวถึงเวลาเราชอบคนๆนึงแล้วเขาไม่ได้รักเราตอบเห็นเราแค่ของเล่น ตัวเลือกของเขา เราจึงบอกเขาว่าให้เลิกสนใจเราเลิกทำให้เราเป็นของเล่น ได้โปรด

Scroll to Top