DAYDREAM

Nov 13, 2023 · by BUT HATE PANIC

เป็นเพลงที่พวกเราตั้งใจทำกันมากๆ อยากเล่าถึงความรู้สึกที่อยู่ภายในใจที่อยากจะบอกให้คนๆนั้นรับรู้จึงเกิดมาเป็นเพลงนี้ครับ ยังไงก็ฝากเพลงของพวกเราไว้ด้วยนะครับ

Scroll to Top