Fools

Mar 21, 2021 · by Focus Vorra

เพลงนี้เป็นเพลงที่ produce, แต่ง, ร้องเอง ครับ พูดถึงความพยายามที่ไม่มีความหมาย แต่เราก็ยังไม่ไปไหน เราก็ยังคงเป็นตัวตลกต่อไป

Scroll to Top