MIDNIGHT SUN

Mar 19, 2020 · by Wakenbake

เพราะตอนกลางวันเธอมีเขาอยู่แล้ว เหมือนพระอาทิตย์ ให้มีเราเหมือน midnight sun ในคืนที่เธอต้องการใครซักคนก็พอ

Written by Wakenbake
Vocal : Wakenbake
Music : Billy

Scroll to Top