Stops

Jan 17, 2022 · by พี่ ช้ า ง

เมื่อชีวิตได้พบสิ่งที่ตามหา จะหยุดอยู่กับสิ่งนั้น และทำความเข้า/ค้นหา เพื่อที่จะมีความสุขกับสิ่ง/และคนๆ นั้น

Scroll to Top