when

Oct 24, 2023 · by Odajji

Lyrics&Melody by วุฒิโชติ จันทวิชชประภา
Synth&Keyboard by วุฒิโชติ จันทวิชชประภา
Bass by วุฒิโชติ จันทวิชชประภา
Drum by วุฒิโชติ จันทวิชชประภา
Mix&Mastering by วุฒิโชติ จันทวิชชประภา
Artwork by ทรงเดช จันทร์ศรี

Scroll to Top